STOWARZYSZENIE

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPY MOTOCYKLOWEJ HANYSY

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa Motocyklowa Hanysy w dalszych postanowieniach zwane stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania kultury motocyklowej, upowszechniania idei bezpiecznego korzystania z dróg jak i zachowania tożsamości Śląskiej, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Pszów, a miejscem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r. Dz. U. Nr 79,poz 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

 5. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną a celami jego są:

 1. Promocja miasta, powiatu i regionu

 2. Propagowanie bezpiecznego i świadomego użytkowania pojazdów mechanicznych
 3. Działalność charytatywną
 4. Organizacja imprez, zjazdów, zlotów, koncertów i spotkań kulturalnych
 5. Organizacja i wspieranie warsztatów, wyjazdów dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
 6. Przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi
 7. Wspieranie materialne i merytoryczne ognisk pozaszkolnych i świetlic środowiskowych
 8. Prowadzenie zajęć z zakresu mechaniki pojazdów i wiedzy motoryzacyjnej
 9. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży
 10. Wspieranie kultury ochrony dóbr tradycji w szczególności tradycji regionalnych
 11. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologią
 12. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy ze społeczeństwami z poza UE
 13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 14. Promocja zdrowia i wspieranie akcji krwiodawstwa, dawców szpiku, organów.

9.  Stowarzyszenie cele swoje realizuje poprzez:
a) organizowanie spotkań z użytkownikami jednośladów w tym z przyszłymi motocyklistami i innymi użytkownikami dróg
b) organizacja imprez motocyklowych, koncertów, zacieśnianie współpracy z czeskimi przyjaciółmi z Horny Benesov – gminy partnerskiej
c) współprace z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działaniad) inne działania realizujące cele statutowe
e) wpiera integrację społeczeństwa lokalnego i regionalnego.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Prawo tworzenia Stowarzyszeń przysługuje obywatelom Polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli Polskich. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się na drodze uchwały zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

 3. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji zarządu.

 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 5. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym, posiadają prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu władz Stowarzyszenia.

 3. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

 2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:

 • nieprzestrzegania zapisów statutowych oraz uchwał władz stowarzyszenia

 • notorycznego niebrania udziału w pracach i zebraniach Stowarzyszenia

 • niepłacenia składek za okres 3 miesięcy

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do walnego zgromadzenia członków w terminie 14-dni. Uchwała walnego zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

 4. Sąd Koleżeński

 1. A. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat,  a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

  B. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tą samą funkcję nie dłużej niż przez 3 kadencje.

 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. A. Walne zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni.

 • z głosem doradczym-członkowie wspierający.

  B. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa ‘HANYSY” jest reprezentowana przez zarząd.

 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

 2. uchwalania zmian statutu.

 3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 4. udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 6. uchwalanie regulaminu Zarządu.

 7. uchwalanie budżetu.

 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 9. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców i skarbnika.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał

 4. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia.

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu.

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie gospodarki finansowej oraz bieżącej działalności Stowarzyszenia

 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i jednego członka.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie kontroli nad gospodarka finansową i działalnością całego stowarzyszenia

 2. składania wniosków kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 3. wnioskowanie o zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

 4. wnioskowanie o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz jednego członka.

 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

 4. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:

 1. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia.

 2. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.

 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Postępowanie zamyka wydanie orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

 2. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków.

 3. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:

 1. upomnienia

 2. nagany

 3. zawieszenia w prawach członka

 4. wykluczenie ze stowarzyszenia

 1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich

 2. darowizn, spadków, zapisów

 3. dotacji i ofiarności społecznej

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ 6

SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA

 1. A. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

  B. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa i v-ce Prezesa lub Skarbnika

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowana większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach jak i przepisy Kodeksu Cywilnego.